Publiczne Przedszkole w Warcie


Adres: Koźmińska 11, 98-290 Warta. . Telefon: 43 829 41 01

Get Adobe Flash player

BIP

Facebook

Zapraszamy na naszą stronę na Facebook-u

Żłobek Gminny w Warcie

PROCEDURA ORGANIZACJI OPIEKI W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU  W WARCIE W CZASIE PANDEMII COVID-19

opracowana na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

ORGANIZACJA OPIEKI W PRZEDSZKOLU:

 1. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
 2. W grupie może przebywać do 25 dzieci, jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2 .
 3. W salach, w których przebywają dzieci usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki, wykładziny). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować.
 4. Dziecko nie może zabierać ze sobą do przedszkola i z przedszkola niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
 5. W placówce znajduje się termometr bezdotykowy.
 6. Rodzic/opiekun wyraża zgodę na mierzenie temperatury dziecka podczas pobytu w przedszkolu.
 7. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę.
 8. Zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci .
 9. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
 10. Korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu na terenie przedszkola przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości .
 11. Sprzęt na placu zabaw czyszczony jest każdego dnia z użyciem detergentu
  i dezynfekowany.
 12. Z placu zabaw poza terenem przedszkola mogą korzystać dzieci z jednej grupy, po uprzednim zdezynfekowaniu sprzętów/przedmiotów, do których dzieci będą miały dostęp.
 13. Nauczyciele zobowiązani są do zapewnienia szybkiego sposobu komunikacji
  z rodzicami/opiekunami dziecka.
 14. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.

PRZYPROWADZANIE I ODBIÓR DZIECKA :

 1. Dzieci można przyprowadzać w godzinach od 6.30 do 8.30. Po godzinie 8.30
  w danym dniu dziecko nie będzie przyjmowane do przedszkola.
 2. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
 3. Rodzice/opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi do przedszkola, z zachowaniem zasady - 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożność (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 4. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych.
 5. Dziecko do grupy wprowadzane jest przez rodzica.
 6. Po wejściu do sali dziecko myje ręce mydłem zgodnie z obowiązującymi zasadami.
 7. Dzieci przyprowadzane są i odbierane przez osoby zdrowe.
 8. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola, a o tym fakcie należy niezwłocznie powiadomić dyrekcję placówki.
 9. W przypadku złego samopoczucia dziecka i temperatury powyżej 37oC dziecko zostaje zaprowadzone do izolatorium i tam oczekuje na rodzica.
 10. Na teren przedszkola (tylko do izolatki) zostaje wpuszczony zdrowy rodzic, który odbiera dziecko przebywające w izolatorium.

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

 1. W holu przedszkola tworzy się stanowisko do dezynfekcji rąk wraz
  z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do przedszkola.
 2. Personel pomocniczy przedszkola zostaje zaopatrzony w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki, nieprzemakalne fartuchy z długimi rękawami, środki do dezynfekcji.
 3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie z placu zabaw, po skorzystaniu z toalety.
 4. Personel obsługowy odpowiedzialny jest za codzienne prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, toalet i sali oddziału.  Odpowiada on także za dezynfekcję powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów, stolików, poręczy krzeseł, włączników w salach.
 5. Personel obsługowy przebywający z dziećmi odpowiedzialny jest za dezynfekcję zabawek i innych przedmiotów używanych przez dzieci.
 6. Monitoringu codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek
  i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników dokonuje dyrekcja przedszkola (karta monitoringu).
 7. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 8. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

GASTRONOMIA - WYDAWANIE POSIŁKÓW

 1. Korzystanie z dystrybutorów wody przez dzieci możliwe jest wyłącznie pod nadzorem opiekuna.
 2. Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) w przedszkolu, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, personel kuchenny zobowiązany jest do:
 • stosowania środków ochrony osobistej,
 • utrzymania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego,
 • mycia w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum
  60 oC lub wyparzania wielorazowych naczyń i sztućców.
 1. Posiłki wydawane są do sali przedszkolnej. Posiłki do sali dostarcza personel obsługowy. Po zakończonym posiłku personel obsługowy odwozi naczynia na zaplecze kuchenne.
 2. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz z personelem opiekującym się dziećmi.
 3. Odpady kat. 3 są odbierane przez firmę Bioproten z Brzeźnia zgodnie
   z zawartą umową.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA.

 1. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 2. W miarę możliwości nie angażuje się  w zajęcia opiekuńcze pracowników
  i personelu powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
 3. Wyznaczono i przygotowano (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie – izolatorium, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.
 4. Przy podejrzeniu wystąpienia zakażenia u dziecka należy powiadomić dyrektora przedszkola.
 5. Dyrektor wyznacza odpowiednią osobę do przejęcia opieki nad dzieckiem
  w izolatce, informuje rodziców bądź opiekunów.
 6. Dziecko pod opieką wyznaczonej osoby pozostaje w izolatce do czasu przyjazdu rodziców.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM
LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19:

 1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u pracowników nie powinni oni  przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym,
  a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112
  i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. O fakcie powiadomić też niezwłocznie dyrektora przedszkola.
 2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie odsuwa się go od pracy i wstrzymuje przyjmowanie kolejnych dzieci.
 3. Dyrektor powiadamia  o tym fakcie  właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną oraz organ prowadzący i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w przedszkolu procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) W razie zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 5. Za przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych odpowiada wicedyrektor (przygotowanie).
 6. Ustalenia listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach przedszkola, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie dokonuje wicedyrektor wraz z obsługą.
 7. Wdraża się zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
Copyright © 2022 Publiczne Przedszkole w Warcie  Rights Reserved.