Publiczne Przedszkole w Warcie


Adres: Koźmińska 11, 98-290 Warta. . Telefon: 43 829 41 01

Get Adobe Flash player

BIP

Facebook

Zapraszamy na naszą stronę na Facebook-u

Żłobek Gminny w Warcie

OFERTA PRACY NA STANOWISKO:

NAUCZYCIEL WSPÓŁORGANIZUJĄCY PROCES KSZTAŁCENIA (WSPOMAGAJĄCY)
W  PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W WARCI

Miejsce pracy: Publiczne Przedszkole w Warcie

Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy

Czas trwania umowy: od 01.11.2020 r. do 30.06.2021 r.

Ilość etatów: 1

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym o specjalności pedagogika specjalna.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi,
 • studia podyplomowe lub inna forma doskonalenia w zakresie Edukacji i rehabilitacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • ukończone formy doskonalenia zawodowego w zakresie terapii pedagogicznej, terapii sensorycznej, logopedii,
 • wiedza z zakresu psychologii rozwoju małego dziecka,
 • znajomość zagadnień z zakresu pedagogiki opiekuńczo–wychowawczej,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność organizacji własnego warsztatu pracy, systematyczność w pracy, cierpliwość, wytrwałość i konsekwencja w działaniu;
 • uzdolnienia manualne, plastyczne, muzyczne.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys – CV z opisem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej wraz z klauzulą “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z rekrutacją, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  o ochronie danych osobowych – podpisany czytelnie i własnoręcznie.
 2. List motywacyjny – podpisany czytelnie i własnoręcznie.
 3. Kserokopie dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
 4. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach potwierdzone za zgodność z oryginałem.
 5. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
  z pełni praw publicznych.
 6. Oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona.
 7. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (kandydat przed nawiązaniem stosunku pracy zobowiązany będzie do przedstawienia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).
 8. Oświadczenie o nie figurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.
 9. Oświadczenie o nie istnieniu przeciwskazań do zajmowania stanowiska, na które jest przeprowadzany nabór.
 10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy, a zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie  o ochronie danych osobowych ( Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), zwanej dalej RODO
 11. Oświadczenie o wyrażeniu zgody, w przypadku wyłonienia do zatrudnienia, na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy,
  a zawartych w dokumentach składanych w związku  z naborem, na czas realizacji Zgłoszenia kandydatów po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Termin i miejsce składania dokumentów

Oferty należy składać osobiście, drogą e-mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub drogą pocztową, w zamkniętych kopertach, z podanym adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym
i z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko pracy: Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia (wspomagający) w Publicznym Przedszkolu w Warcie”, w terminie do dnia 16.10.2020 roku  do godz. 12.00, na adres: Urząd Miejski w Warcie  – Sekretariat , Rynek Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta.

W przypadku nadesłania oferty za pomocą operatora pocztowego o dacie jej złożenia decyduje data i godzina wpływu oferty do tut. Urzędu.

Aplikacje, które wpłyną do  Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie i miejscu przeprowadzenia naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie do dnia 20.10.2020 r.

                                                                                                                                     Dyrektor Publicznego Przedszkola w Warcie
Anna Cieślak

 

Copyright © 2022 Publiczne Przedszkole w Warcie  Rights Reserved.